กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว ด้วยกองทัพเรือ จะดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยเรือรูปสัตว์ เรือตำรวจ เรือแตงโม เรือแซง และเรือดั้ง ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2562 และระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง ปากคลองบางกอกน้อย

 

 

 

               ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการเดินทางทางน้ำ อาศัยอำนาจตามมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) จึงประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

               1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

               ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.30 น. และระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 - 15.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

               - ด้านทิศเหนือ สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

               - ด้านทิศใต้ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

               2. การควบคุมการจราจรทางน้ำ

               2.1 ให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านพื้นที่ตามข้อ 1. ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ เดินเรืออย่างช้า และเบาเพื่อไม่ให้คลื่นกระทบต่อการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี

               2.2 ให้เรือทุกลำหลีกทางให้กับขบวนเรือ ห้ามสวนหรือแซงขบวนเรือโดยเด็ดขาด และสำหรับเรือโดยสารข้ามฝากให้หยุดเดินเรือชั่วคราว รอจนกว่าขบวนเรือผ่านหรือรอฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้เดินเรือได้ตามปกติ

               3. คำเตือน

               ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน