20 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 มีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ทําให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูง ที่พบการระบาดของโรคดังกล่าว 

 

เนื่องจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทําให้สุกรป่วยตายเป็น จํานวนมากและไม่สามารถส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรไปต่างประเทศ กรมปศุสัตว์จึงได้เข้มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการซ้อมแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาใน สุกรให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้เรื่องโรค ทราบแนวทางปฏิบัติในการเฝ้ําระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และช่องทางแจ้งโรคหากพบสุกรป่วยตํายผิดปกติ

 

นอกจากนี้ เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายต่อ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหากพบการระบาดของโรคในประเทศ กรมปศุสัตว์จึง ได้จัดทําระบบคอมพําร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกํในสุกรอย่างเร่งด่วน

 

ระบบคอมพําร์ทเมนต์ปลอดโรคเป็นแนวทางที่ ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อประโยชน์ในการส่งออกสําหรับประเทศที่พบรายงานโรคระบาดที่สําคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก และโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นต้น โดยขั้นตอนการจัดทํา ระบบคอมพําร์ทเมนต์ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขณะนี้กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างดําเนินการ มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การสุขภําพสัตว์โลกหรือ OIE

 

ประกอบด้วย การประเมิน ความเสี่ยงระบบความปลอดภัยทางชีวภําพ การเฝ้ําระวังในระบบคอมพาร์ทเมนต์และพื้นที่กันชน การจัดทําระบบการตรวจสอบย้อนกลับ แผนรับมือฉุกเฉินในฟําร์มกรณีเกิดโรค ระบบ ควบคุมเคลื่อนย้าย และระบบจัดเก็บข้อมูล

 

ทั้งนี้ เมื่อกรมปศุสัตว์ร่างหลักเกณฑ์ขั้นตอนการ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการประชําพิจารณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ กําหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงกําร

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอให้เกษตรกรมั่นใจในการดําเนินงานที่เข้มงวด ของปศุสัตว์ในการป้องกันโรคมิให้เข้ามาสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรของประเทศไทย รวมทั้งขอย้ำให้เกษตรกรยกระดับการเลี้ยงสุกรให้มีระบบการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มตามมาตรฐาน GAP และหากเป็นรํายย่อยให้ใช้มาตรฐานการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมําะสม (GFM)

 

นอกจากนี้ให้สังเกตอาการสุกรอย่างใกล้ชิด หากพบสุกรแสดงอาการป่วย เช่น มีไข้สูง เบื่ออาหาร ผิวหนังเป็นสีแดงและต่อมําเป็นสีเขียวคล้ำ พบภาวะแท้งในแม่สุกร และมีจํานวนสุกรตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือ call center 063- 225-6888 หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งดําเนินการให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที