4 มิ.ย.62 - ที่ห้องพิจารณา 807 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเวลา 09.00 น. ศาลนัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อ.3854/2560 ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษ 1 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายนพดล ก้อนคำ ผู้ประสานงานสถาบัน ULC (Universal Life Church) เป็นจำเลย ในความผิดฐานร่วมกันจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาต , ร่วมกันจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ , นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ ตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มาตรา 5, 10, 104, 121 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 3, 14

 

          โดยโจทก์ระบุพฤติการณ์สรุปว่า ระหว่างวันที่ 5 ส.ค.52 - 3 พ.ย.55 ต่อเนื่องกัน จำเลยได้ร่วมกันก่อตั้งสถาบัน ULC THAILAND อันเป็นสมาชิกของคริสตจักร Universal Life Church และตัวแทนของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดการรับสมัครและเก็บเงินจากบุคคลเป็นค่าเข้าเรียน , เข้าอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ , ค่าลงทะเบียน , ค่าเอกสารการเรียนและการอบรม , ค่าชุดครุยรับปริญญา , ค่าพิธีรับปริญญาและงานเลี้ยง และมอบปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาการเทวนิยม (Doctor of Divinity) และสาขาปรัชญาศาสนา (Masters Philosophy in Religion) ด้านศาสนา แก่บุคคล อันเป็นการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยจำเลยได้จัดการเรียนการสอนผ่านทางอีเมล มีการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับผู้มาสมัครขอรับปริญญากิตติมศักดิ์ เกี่ยวกับปรัชญาทั่วไป สันติภาพโลก จากสถาบัน ULC THAILAND ก่อนมอบปริญญากิตติมศักดิ์ อันเป็นการร่วมกันจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยยังได้ว่าจ้างบุคคลไม่ทราบชื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับ ULC THAILAND ที่ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง , ความเป็นมา , คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับปริญญากิตติมศักดิ์รายชื่อคณะกรรมการการบริหาร , กรรมการที่ปรึกษา คณาจารย์ประจำ และคณาจารย์พิเศษ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ลงเว็บไซต์ วิชาการดอทคอม (www.vcharkarn.com) ซึ่งเป็นความเท็จ เหตุเกิดที่ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องกรุงเทพมฯ และจังหวัดอื่น ในประเทศไทย เกี่ยวพันกัน ชั้นพิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธ 

 

          ขณะที่วันนี้ นายนพดล จำเลย ซึ่งได้รับการประกันตัวชั้นพิจารณาิก็เดินทางมาศาลพร้อมเพื่อฟังคำพิพากษา

 

          โดย ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลยนำสืบแล้ว ฟังได้ว่า สถาบัน ULC THAILAND เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเรียนซึ่งระบุว่าต้องเป็นบุคคลที่ได้ทำคุณงามความดี โดยให้มีการจัดอบรมและมอบใบปริญญาบัตร มีจำเลยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน รวมถึงเป็นผู้บรรยายทำการเรียนการสอนด้วย แต่จากการตรวจสอบ พบว่าสถาบัน ULC THAILAND ไม่ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำของจำเลย จึงมีความผิดตามโจทก์ฟ้อง 

 

          ส่วนการลงโฆษณาสถาบัน ในเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ระบุข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนั้น จำเลยอ้างว่าได้ว่าจ้างบุคคลอื่นให้เป็นผู้ลงข้อมูล แต่จากการตรวจสอบอีเมลสำหรับใช้ติดต่อที่ลงโฆษณาไว้ก็เป็นอีเมลของจำเลย ดังนั้นจึงมีความผิดฐานจ้างบุคคลอื่นนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย

 

          จึงพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ฐานจัดตั้งสถาบันการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุก 6 เดือน ,จัดการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุก 6 เดือน และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ  ฐานว่าจ้างบุคคลอื่นให้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ให้จำคุกอีก 1 ปี รวมจำคุกเป็นเวลา 1 ปี 12 เดือน

 

          ขณะที่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง จึงลดโทษให้ความผิดกระทงละ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยทั้งสิ้นเป็นเวลา 16 เดือน.