13 เม.ย.62-ที่เขตบางเขน  มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์2562 ซึ่งภายในงานมี ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์  โดยในงานมีการจัดเลี้ยงพระเพล และมีกิจกรรมรดน้ำดำหัว  ที่ลูกหลานจะได้รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  มีการรณรงค์การดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อนแก่ประชาชน

 

      

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดเทพีผู้สูงอายุ ที่อายุระหว่าง 70-90 ปี อันเป็นงานที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความสามัคคีภายในชุมชนด้วยโดยบรรยากาศเป็นที่สนุกสนาน โดยงานนี้จะมีการจัดประจำทุกปี

               ภญ.นพวรรณ  กล่าวว่า วันสงกรานต์ เป็นวันที่ครอบครัว ชุมชนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความผูกพันที่มีต่อกัน และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปด้วย