22 มีนาคม 2562 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดการจัดงานวันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ เป็นอันดับต้นของนโยบายรัฐบาล

 

 

                  เนื่องจากเล็งเห็นว่า การพัฒนาประเทศไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม หากไม่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำหรือบริหารจัดการน้ำของประเทศให้ดีได้ ย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย

 

 

                  ดังจะเห็นได้จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีกหลายโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ล้วนจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำทั้งการบรรเทาอุทกภัยและลดปัญหาภัยแล้งอันจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ด้วยหวังว่าจะยกระดับชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชน ได้กินดีอยู่ดี มีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นรากฐานที่มั่นคงต่อเศรษฐกิจโดยร่วมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โครงการขุดคลองผันน้ำและระบายน้ำหลาก โครงการพัฒนาแก้มลิงต่างๆ รวมไปถึงโครงการที่จะเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้มีความจุเพิ่มมากขึ้น 

 

 

                  “นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ผมเป็นกำลังหลักในการผลักดันขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาด้านน้ำทั้งระบบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม”รองนายกฯกล่าว

 

 

                  ทั้งนี้ ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอีกมากมาย ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีอีกหลายโครงการฯ ที่จะต้องต่อยอดการพัฒนาให้แล้วเสร็จ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ และส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนต่อไป