เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่หอประชุม 2 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 นำแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ 

     

      ว่าการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและเรื่องที่เน้นย้ำเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ว่าพระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์อยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรก การใช้ข้อมูลข่าวสารในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด ผู้ประกาศหรือผู้บรรยายต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ เรื่องที่ 2 ระบบการถ่ายทอดในห้วงพระราชพิธีฯ ถือว่าเป็นห้วงที่มีความสำคัญ ผู้บรรยายบางครั้งบรรยายมากเกินไป จนกระทั่งประชาชนไม่สามารถรับทราบบรรยากาศพระราชพิธีเลย เป็น 2 ข้อที่รับสั่งไว้ ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้นำทั้ง 2 เรื่องที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งไว้มาเน้นย้ำกับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ทุกคนให้ไปวางแผนให้ดี โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายทอดสด ซึ่งมีหลายขั้นตอนมาก โดยต้องมองลึกลงไปในช่วงเวลาถ่ายทอด ต้องนำเรื่องที่รับสั่งไว้มาใส่เกล้าและดำเนินการอย่างเข้มงวด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

       “การที่จะบรรยายสดๆ ต้องระมัดระวัง เน้นว่าต้องมีบทบรรยายที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยบทบรรยายจะผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันความผิดพลาด แต่ต้องไม่บรรยายมากจนเกินไป เพราะบางครั้งประชาชนที่รับฟังทางวิทยุหรือโทรทัศน์ต้องการซึมซับบรรยากาศงานพระราชพิธี เรื่องนี้ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

     พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ในเรื่องการทำงานร่วมกัน ในเบื้องต้นได้ใช้การถ่ายทอดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นหลัก แต่อาจมีเพิ่มเติมว่า ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับโทรทัศน์ และวิทยุ ก็อยากจะมีส่วนร่วมในพระราชพิธีครั้งนี้ จึงอยากจะให้คณะกรรมการถ่ายทอดสดได้เปิดโอกาสให้ทีวีหลายๆ ช่องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะเผยแพร่พระราชพิธีนี้ ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ และสื่ออกไปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นรายละเอียดอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ ตั้งแต่เริ่มเรื่องของพิธีตักน้ำก็จะให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพ มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันด้วย

   “ในการประชุมครั้งนี้ผมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ อนุกรรมการด้านศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการด้านศูนย์สื่อมวลชน และคณะอนุกรรมการด้านต่างประเทศ จัดทำงบประมาณเสนอภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ขั้นตอนต่อไปจะเสนองบเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณพิจารณา” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว”

   พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ตัวเองได้เน้นย้ำว่างานนี้ รัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด เพราะฉะนั้นในทุกเรื่องต้องละเอียดรอบคอบ และสามารถสื่อสารได้กับทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ และในห้วงเวลานี้ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ต้องทำงานให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กัน ซึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน แต่พิธีการต่างๆ จะมีการซักซ้อมกันตั้งแต่เดือนมีนาคม อาทิ ซักซ้อมริ้วขบวนเสด็จฯ ทางสถลมารค อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนมีส่วนร่วมในพระราชพิธีประวัติศาสตร์แห่งชีวิตที่มีความสำคัญของชาติ พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้หมด อาทิ ในช่วงนั้นประพฤติตนเป็นคนดี ไม่เกะกะระราน ไม่สร้างความวุ่นวายภายในบ้านเมือง ก็ถือว่ามีส่วนร่วมสูงสุดแล้ว

    “ในห้วงพระราชพิธีระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศจะทำให้การถ่ายทอดสดทั้งในและต่างประเทศ 170 ประเทศทั่วโลก อยากเน้นให้คนไทยทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านในช่องทางwww.phralan.in.thและแฟนเพจเฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นางทัศนีย์ ผลชานิโก

     ขณะเดียวกัน นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านศูนย์สื่อมวลชน กล่าวว่า ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านช่องทางเว็บไซต์www.phralan.in.thและเฟซบุคพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ทั้งสองช่องทางเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว เสนอข้อมูลที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ฯลฯ ประกอบด้วยเอกสารซึ่งระบุแหล่งที่มาชัดเจนโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่จัดทำเอกสารดังกล่าว สื่อมวลชนสามารถนำข้อมูลจากเอกสารเหล่านี้ไปประชาสัมพันธ์ต่อได้ เนื่องจากพบว่า มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คำว่า หมายกำหนดการ และกำหนดการ เป็นต้น โดยทั้งสองช่องทางจะมีการอัพเดทข้อมูลพิธีการหรือกำหนดการอยู่เสมอ

     นางทัศนีย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเบื้องต้นจะเปิดเป็นศูนย์ย่อยที่ชั้น 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงานพระราชพิธีฯ พร้อมจัดเตรียมเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องให้สืบค้น และมีแผนจะจัดทำอีบุคเพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย ตลอดจนจัดทำแผ่นพับเพื่อชี้เป้าแหล่งข้อมูลในการสืบค้น เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ เตรียมจัดอบรมสื่อมวลชนจำนวน 4 ครั้ง ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เชิญนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์มาอบรมให้ความรู้ จำนวน 3 วัน ครั้งที่ 2 เชิญผู้บรรยายในการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3 จัดอบรมจิตอาสา และครั้งที่ 4 จัดอบรมสื่อมวลชนและเดินทางลงพื้นที่ที่มีการเตรียมงานพระราชพิธีเช่น กระบวนพยุหยาตราสถลมารค และเครื่องประกอบพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งกรมศิลปากร โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมการไว้หมดแล้ว

   “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีการใช้คำศัพท์เฉพาะและมีประวัติความเป็นมาตามโบราณราชประเพณี จะต้องคำนึงถึงความถูกต้อง หากประชาชนไม่แน่ใจการใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่ถูกต้องสามารถสอบถามได้ที่กรมประชาสัมพันธ์และสำนักราชบัณฑิตยสภาเท่านั้น ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานและสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อสร้างการรับรู้ในโบราณราชประเพณีที่มีมาโดยตลอด ซึ่งคนไทยมีความรักความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์” นางทัศนีย์ กล่าว

     นางทัศนีย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ครั้งต่อไป รองนายกฯ ให้หลักการว่า หากมีวาระพิจารณาเร่งด่วนจะนัดประชุมคณะกรรมการองค์ใหญ่ อย่างไร คณะอนุกรรมการทั้ง 4 ชุด จะมีประชุมเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ช่วงใกล้วันพระราชพิธีจะเปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ให้ข้อมูลและตอบคำถามประชาชนเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ได้จัดทำหนังสือรวบรวมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ มีการจัดพิมพ์หนังสือความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และหนังสือรวบรวมบทความพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และหนังสือรวบรวมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัดในประเทศไทย จัดทำโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย