royal coronation
30 มกราคม 2563
ข่าวทั่วไป

รมว.พม. เปิดงานวันเด็กบ้านราชวิถี

12 มกราคม 2562 - 10:20 น.
พม,วันเด็กแห่งชาติ,บ้านราชวิถี,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Shares :
เปิดอ่าน 537 ครั้ง

รมว.พม. เป็นประธานจัดงานวันเด็กบ้านราชวิถี ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

คลิปที่ 1

 

               เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาการทางด้านความรู้ มีความสนุกสนาน และมีการแสดงความสามารถที่เหมาะสมตามวัย นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพอันเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

               พลเอกอนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาปัญญา อันเป็นบทบาทหน้าที่ของเด็กที่พึงมีต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กอย่างเข้มแข็ง

 

 

 

 

               พลเอกอนันตพร กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ใหญ่ทุกคนในครอบครัวและสังคมจะได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมให้เด็กมีความมุ่งมั่นในการศึกษาใฝ่หาความรู้ โดยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น มีจิตใจที่เสียสละ มุ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ขอให้เด็กทุกคนมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

               สำหรับภายในงานมีโซนกิจกรรม 6 โซน ประกอบด้วยกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวที่น่าสนใจ ดังนี้ โซนที่ 1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จัดแสดงภาพโครงการตามพระดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โซนที่ 2 กิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย กิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม. เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ (KID THINK) โดยให้เด็กได้แสดงออก ผ่านการเล่นการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และรู้จักการให้และแบ่งปัน โซนที่ 3 กิจกรรมภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย และกลุ่มเยาวชน ได้นำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกผ่านนิทรรศการ (KID DO) เช่น การคัดแยกขยะ การอ่านหนังสือเสียง และการปลูกต้นไม้ โซนที่ 4 กิจกรรมกลางแจ้ง (HAPPY KIDS) เป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ได้แก่ ผาจำลอง บ้านผีสิง บ้านลม และรถไฟเล็ก โซนที่ 5 กิจกรรมบนเวที (KID STAGE) การแสดงบนเวทีของเด็กในสถานรองรับของกระทรวงพม. การแสดงจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชน โซนที่ 6 บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ