25  พฤศจิกายน  2561  ทุกพื้นที่ทั่วประเทศของไทยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างมากในกระบวนการทางภาคเกษตรและถือเป็นหน่วยงานแรก ๆ  ที่จะต้องเข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนทำการเพาะปลูก

 

 

               นั่นคือการปรับปรุงบำรุงดิน สำหรับเกษตรที่สูง "โครงการหลวง"ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินในการพัฒนาวางแผนระบบน้ำ ดิน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์ย่อยบ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นตัวอย่างชัดเจนด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

 

 

 

               "วัชรินทร์ พจนบัณฑิต" ผู้ใหญ่บ้านเมืองอาง ม.9 ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อปี 2544 ได้ถวายฎีกาถึงหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อขอให้สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เข้ามาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากแต่เดิมเกษตรกรที่นี่ทำไร่แบบหมุนเวียนหรือทำไร่เลื่อนลอย การทำการเกษตรไม่มีแบบแผน ผลผลิตได้ไม่ดี เท่าที่ควรรายได้เพียง 5,000 บาทต่อปีถือว่าน้อยมาก ตลอดจนการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความลำบาก 

 

   

               ด้วยสภาพความเป็นกรดที่ดิน โครงการหลวงและกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาพัฒนาหลายอย่างทั้งระบบน้ำและดิน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  โดยเกษตรกรที่นี่ได้ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ภายใต้การรับรองมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตร  ทำให้ขณะนี้ความเป็นอยู่ดีขึ้น  ทำการเกษตรแบบยั่งยืน  เกษตรกรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูป่า เพราะการไม่ให้ชุมชนรุกป่าจะต้องใช้หลายวิธีการเพื่อให้มีความยั่งยืน

 

 

               "แม้จะเป็นหมู่บ้านด้อยโอกาส ล้มลุกคลุกคลาน  แต่เมื่อถูกพัฒนา ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรมาเป็นแบบอินทรีย์ ทำให้ผู้คนที่นี่ สามารถทำงานอยู่กับบ้าน นำวิถีชีวิตในการทำนามาปรับใช้กับการแปลงผัก ปลูกผักในโรงเรือน การใช้พื้นที่ป่า  ป่าจะฟื้นฟูกลับมาเอง คนทำการเกษตรพอมีกินมีใช้ก็ไม่รุกป่า ไม่ต้องไปทำงานนอกสถานที่ เราสอนการรวมกลุ่มก็จะเกิดความยั่งยืน แต่อยากให้มีการพัฒนาโรงบรรจุผลผลิตและอยากให้ผลผลิตมีแบรนด์ของตนเอง อีกทั้งอยากได้ความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนามากขึ้น" 

 


               ทั้งนี้เกษตกร 153  รายจะปลูกผักในโรงเรือนในพื้นที่ 180 ตรม. ลงทุน 2 หมื่นบาท แต่ละครอบครัวจะมีโรงเรือนได้ไม่ครอบครัวละ 3 โรงเรือนขณะนี้มีทั้งหมด 230 โรงเรือน รวมทั้งการเก็บค่าบำรุง ดูแลซ่อมแซมและท่อชำรุดการใช้น้ำ 100 บาท ต่อปี  วิธีการปลูกผักจะทำ 1 ครั้งและพัก 8 วัน ผักที่ปลูกอาทิตระกูลสลัด คะน้า เบบี้ฮ่องเต้ กวางตุ้ง  เป็นต้น ผลผลิตที่ได้นำส่งโครงการหลวง เกษตรกรจะปลูกพืชแต่ละชนิดสลับปรับเปลี่ยนกันไปไม่มีใครปลูกพืชเดิม ๆ อย่างเดียว เนื่องจากบางชนิดราคาดีแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นต้องให้เกษตรกรได้ปลูกผักให้มีรายได้อย่างเป็นธรรม  ไม่มีการเอาเปรียบทางด้านราคา  รวมทั้งมีการทำปุ๋ยหมัก ใช้มูลโคมาทำปุ๋ยเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางและนำไปใช้โรงเรือนด้วย

 


 


               ขอส่งเสริมปศุสัตว์สร้างรายได้เสริม


               "สุชาติ  รักษ์พนาขจี" ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านเมืองอาง ม.9 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ กล่าวว่า  กรมพัฒนาที่ดินเข้ามาพัฒนาและวางระบบน้ำให้กับเกษตรกร โดยเรามีการบริหารจัดการการใช้น้ำด้วยการจ่ายค่าบำรุง 100 บาทต่อปีเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและรับผิดชอบร่วมกัน สำหรับตนปลูกผักในโรงเรือน การดูแลรักษาในช่วงเช้าจะรดน้ำ พรวนดิน มีรายได้ต่อครั้ง 5,000 บาท โดยจะทำทั้งหมด 11 ครั้งต่อปี นอกจากนี้ตนยังมีนา 4 ไร่  ส่วนรายจ่ายส่วนมากจะใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของบุตร  อย่างไรก็ตามขณะนี้ถือว่าความเป็นอยู่ดีขึ้นมากแต่ในระยะหลังเห็นว่ามีคนเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่มีจำกัด จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมอาชีพทางด้านปศุสัตว์ เพื่อจะได้มีรายได้เสริม 

 

 


               ส่งเสริมโครงการหมอดินน้อย

 

               กรมพัฒนาที่ดินไม่เพียงมีหน้าที่พัฒนาวางระบบอนุรักษ์น้ำและดินเท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาทในการให้ความรู้ไม่เพียงแค่เกษตรกร แต่ยังต่อยอดไปถึงบุตรหลานของเกษตร  "วชิรดา พิมพ์จินดา" นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า  ได้มีโครงการยุวเกษตร ที่โรงเรียนบ้านห้วยตอง  ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษา เป็นการฝึกอบรมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พด. เช่นการน้ำหมักชีวภาพ

 

 

 

               สำหรับโครงการหมอดินน้อยเริ่มที่โรงเรียนทุ่งหลวง  โรงเรียนหนองเต่า ถือเป็นการต่อยอด ด้วยการนำเด็กที่เป็นบุตรหลานของเกษตรที่ปลูกผักส่งโครงการหลวงมาฝึกอบรมให้เรียนรู้เป็นพื้นฐานทางการเกษตรและระบบการอนุรักษ์ดิน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง ก่อนจะเข้าไปศึกษาในระดับสูงต่อไปและนำความรู้กลับมาพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้เรามีการฝึกอบรมให้กับนักเรียนทุกปี 

 


               " โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน ได้แก่แก่โรงเรียนทุ่งหลวง โรงเรียนหนองเต่า ด้วยการอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ พด. เช่น การปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อใช้ในกาปรับปรุงบำรุงดิน  การปลูกหญ้าแฝก การอนุรักษ์ดินและน้ำ การฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำสารขับไล่แมลง ทดลองปลูกผักสลัดในโรงเรียน "

 

 

               เด็กชายธีรภัทร  ชิรมย์พนาราม และเด็กหญิงอภิญญา นภาคีรีรมย์ นักเรียนที่เข้ารับการอบรมต่างบอกว่า ได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการทำน้ำหมักชีภาพเพื่อนำไปใช้ในโรงเรือนและที่บ้านตนเอง ทั้งเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ แทนการใช้เคมีที่เราทำกันมาเนิ่นนาน ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยจะใช้เวลาในช่วงวันอังคารช่วงบ่ายเรียนรู้และปฏิบัติ ยกตัวอย่างสิ่งที่เรียนรู้คือ การนำผัก 10 ชนิด ผสมกับสารพด. 2  และกากน้ำตาล เป็นต้น  จากระยะเวลา 4 - 5 เดือนที่เข้าอบรมและนำมาปฏิบัติจริงทำให้มีรายได้จากการขายผักประมาณหมื่นบาท
 
               พืชอินทรีย์ต้องขยันบำรุงดิน


              นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้คิดว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  ในการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยได้นำศาสตร์พระราชามาใช้คือก่อนทำการเกษตรจะปรับปรุงบำรุงดินเนื่องจากสภาพดินเป็นกรด แต่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้้ำ ที่อาจไม่ได้พึ่งภาครัฐมากนักขอให้มีการบริหารจัดการไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีรายได้เพียงพอ แต่ก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันทรัพยากรเรื่องดินที่ใช้หมุนเวียน ต้องรู้จักวิธีปรุงดินให้เหมาะสม  ทั้งนี้ชุมชนได้ทำระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง มีระบบส่งน้ำชลประทาน สร้างเส้นทางลำเลี้ยงน้ำลงไปยังพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดทั้งปี

 

               

               อย่างไรก็ตามกรมพัฒนาที่ดินได้โครงการหมอดินน้อย ที่นำเอาเยาวชนมาฝึกอบรม พื้นฐานการทำน้ำหมักด้วยสารพด. ซึ่งการฝึกเด็กคงไม่ใช่ยาก และถือเป็นวิชาหนึ่งในโรงเรียน เหมือนชีววิทยา ซึ่งคนที่สอนเป็นหมอดินอาสาและเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

               ทุ่งเริงเกษตรครบวงจร

 

               "สุพัฒนา บุญพวง" ที่ปรึกษากรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินทำงานร่วมกับมูนิธิโครงการหลวงมานานนับ 50 ปี การพัฒนาที่ดินเป็นหัวใจสำคัญของมูลนิธิ  โดยที่ผ่านมาทำภาระกิจในพื้นที่ 6 จังหวัด 39 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 14 ชนเผ่าและมีปัญหาที่ต้องสนองตอบโจทย์ในหลวง ร.9 ที่ว่า "ให้มีผลตอบแทนเท่ากับการปลูกฝิ่น" สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ได้ส่งเสริมเกษตกรปลูกพืช ไม้ผลแบบอินทรีย์ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชน  ส่งเสริมปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก ลดการใช้สารเคมี  เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูง

 

 

               "กรมพัฒนาที่ดินและโครงการหลวง ได้ร่วมวางแผนปรับปรุงบำรุงดิน 70 แปลง  ทำระบบน้ำ ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานในภาคการเกษตร ตั้งแต่การผลิต เส้นทางลำเลียง ผลผลิตจากแปลง รวมถึงต่อยอดผลผลิต การเพิ่มมูลค่า การแปรรูปผลผลิต เช่นเมนูที่เรียกว่า " Healthy Delight "  เราจำหน่ายแก้วละ 50 บาท ด้วยการนำพืชผักมาปั่นเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ เพราะบางคนไม่ชอบรับประทานผัก ซึ่งผลผลิตทั้งหมดเป็นอินทรีย์ ถือว่าทำทุกอย่างครบวงจร ปัจจุบันเกษตกรอยู่ดีกินดี สิ่งแวดล้อมกลับคืนมาเกิดประโยชน์สูงสุด ดำรงอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุข รายได้ 65,000 - 1 ล้านบาทต่อปี เป็นการกระจายรายได้ที่เพียงพอ และมีความยั่งยืนของเกษตกรรทั้ง 14 ชนเผ่า"

 

 

               สำหรับพืชผักและไม้ผล ที่เกษตรผลิตได้แก่ ผักกาดกวางตุ้งต้น   ผักกาดหยกขาว ยอดซาโยเต้ มะเขือเทศโครงการหลวง  เบบี้ฮ่องเต้ แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วฝักยาว คะน้าฮ่องกง อะโวคาโด เสาวรส องุ่น  เป็นต้น  สำหรับอะโวคาโดมีการแปรรูปเป็นแชมพู ครีมนวด สบู่ โลชั่น ไอสครีม เพิ่มรายได้อีกทางด้วย โดยผู้ผลิตคือกลุ่มแม่บ้านบ้านขนิลเหนือ ม.6 ต.บ้านปง อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เริ่มผลิตมาตั้งปี 2540 เพียงไม่กี่ขวดสำหรับแชมพูและครีมนวดย ต่อมาโครงการหลวงทุ่งเริงได้หาตลาดจนกระทั่งมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น