30 มีนาคม 2561-นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผย โค้งสุดท้ายก่อน 31 มีนาคมที่จะถึงนี้ การให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) รับทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ทุกหน่วยทั่วประเทศ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทำงานเต็มที่จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ

       พร้อมรับแรงงานต่างด้าวที่มาใช้บริการที่ศูนย์ OSS จนถึงคนสุดท้ายที่มาใช้บริการ ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ

        และเพื่อให้ทันภายในกำหนดและลดความแออัดของแรงงานต่างด้าว  ที่จะเดินทางมาทางศูนย์ OSS นายจ้างและแรงงานต่างด้าวสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานที่ www.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่า

        โดยจะได้รับแจ้งวัน เวลา ให้มาจัดทำทะเบียนประวัติในภายหลัง ภายใน 30 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้ในพื้นที่ๆ มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ ประตูน้ำ ห้วยขวาง ตลาดไท ได้เตรียมจัดชุดเคลื่อนที่ลงพื้นที่เร่งให้บริการรับลงทะเบียนออนไลน์ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

 

 

นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน

         นายจรินทร์ ยังได้ย้ำว่า ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานที่ www.doe.go.th ภายใน 31 มีนาคมนี้ โดยสามารถใช้สมาร์ทโฟนกรอกข้อมูลได้เลย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ ซึ่งหากพ้นกำหนดจะไม่มีการขยายเวลาออกไปอีก และมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดทั้งจำและปรับ