23 ก.พ. 61 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิดอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ทุจริตในการขายทอดตลาดรถยนต์ประจำตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 9 คน ประกอบด้วย 1.นายผจญ ปิ่นสุข อดีตผู้อำนวยการกองแบบแผนและสำรวจ กรมประชาสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการหาข้อเท็จจริง และตรวจสภาพของรถยนต์เพื่อประเมินราคาขั้นต่ำ 2.นายอนุรักษ์ หรือชวภณ ช่วยแก้ว อดีตนักวิชาการแรงงาน ระดับ 7 ในฐานะกรรมการหาข้อเท็จจริงฯ 3.นายศุภฤทธิ์ กุสุโมทย์ อดีตนายช่างเครื่องกล ระดับ 6 กรมประชาสงเคราะห์ ในฐานะกรรมการหาข้อเท็จจริงฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 83

          4.นายสุวินัย วัตตธรรม อดีตผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอจำหน่ายพัสดุ 5.นายบพิตร พันธุ์ปัทมา อดีตผู้อำนวยการกองกฎหมาย และข้อพิพาทแรงงาน ในฐานะกรรมการพิจารณาฯ 6.นายชาญบุล แกมนิล อดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7.นายอิระวัชร์ จันทรประเสริฐ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน 8.นางสุจิตรา ไกรฤทธิ์ อดีตนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 และผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12

          และ 9.นายศุภชัย เรืองแก้วมณี มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน กระทำ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86