ในวาระจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์ได้สร้าง "อุทยานจุฬาฯ 100 ปี" เพื่อสืบสานตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์พระราชทานที่ดินให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และคืนประโยชน์สู่สังคม เป็นการจัดสร้างพื้นที่สีเขียว บนพื้นที่ประมาณ 28 ไร่ ให้เป็น “ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร” ในพื้นที่สวนหลวง – สามย่าน เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ระหว่างนิสิตกับชุมชน  คนกับธรรมชาติ รองรับการใช้งานของสาธารณชนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย พืชพรรณที่ปลูกในอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ใช้พืชพรรณพื้นถิ่นหลากหลายชนิด ปลูกแบบธรรมชาติ ในแนวคิด ป่าในเมือง (Urban Forestry) ต้นแบบสวนสาธารณะพื้นที่หน่วงน้ำของเมือง เพิ่มพื้นที่น้ำซึมดิน

        พื้นที่ของอุทยานฯ ประกอบด้วย แนวพื้นที่รับน้ำ พื้นที่ชุมน้ำประดิษฐ์ สวนซึมน้ำ บ่อหน่วงน้ำเพื่อชะลอน้ำฝนก่อนระบายออกสู่สาธารณะ พื้นที่ซึมน้ำแบบแก้มลิง และอาคารอเนกประสงค์ แนวคิดในการออกแบบอุทยาน 100ปี จุฬาฯ เป็นการเชื่อมต่อพื้นที่แนวแกนสีเขียวตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย โดยมีถนน 100 ปี จุฬาฯ กว้าง 30 เมตร ยาว 1.35 กิโลเมตร ปลูกต้นไม้สองข้างทางเชื่อมต่อพื้นที่อุทยานจุฬาฯ 100ปี กับถนนพระราม 1ถนนพระราม 4 สร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมในการใช้ประโยชน์พื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และเชื่อมโยงชุมชนให้เข้าถึงกัน มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ