ข่าว

ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการด้านประกันสังคม ผ่าน SSO Innovative and Data Driven

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการด้านประกันสังคมโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ประกันตน ผ่าน SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม” พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการและอนุกรรมการของสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน นักวิชาการ สื่อมวลชน ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

SSO Innovative and Data Driven

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนในโอกาสเป็นประธาน การประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 ว่า ในวันนี้ ผมมีความยินดีที่มาเป็นประธานในการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม” ซึ่งมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรภาครัฐยุคใหม่ ที่ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ สร้างคุณค่าในการให้บริการ แก่ผู้ประกันตน สร้างหลักประกันทางสังคมที่โดดเด่น การก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม และขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งเน้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานต้องทำงานแบบบูรณาการอย่างแท้จริงในเชิงยุทธศาสตร์ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อ แสดงสถานที่ตั้งสำนักงานประกันสังคม สถานพยาบาลและคลินิกทันตกรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

SSO Innovative and Data Driven

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นฐานข้อมูลด้านแรงงานและการประกันสังคมแห่งชาติ บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรวมถึงพัฒนาทักษะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 32 ราย เพื่อรับวิกฤต และพัฒนาสิทธิประโยชน์ ยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ Best E-service ประกันสังคมยุคใหม่สร้างความมั่นคง เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกันตน โดยการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเป็นก้าวแรกในการผลักดันงานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีและยกระดับกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจ

 

SSO Innovative and Data Driven

 

SSO Innovative and Data Driven

 

 

SSO Innovative and Data Driven

 

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 นี้ ได้กำหนดหัวข้อ “33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม” ในวันนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของงานประกันสังคม พร้อมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ข้อมูลตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 450 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสำนักงานประกันสังคม สภาองค์กรนายจ้าง สภาองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยรูปแบบการจัดประชุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในช่วงเช้ามีการเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่องค์การแห่งนวัตกรรม โดย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนางานบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ” โดยนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และปิดท้ายช่วงเช้าด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA 

 

SSO Innovative and Data Driven

 

สำหรับในช่วงบ่าย มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การบริการภาคเอกชนที่ทันสมัย” โดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0” โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ถัดมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และปิดท้ายการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมโลกด้วยมิติมุมมองสมัยใหม่ผ่านการใช้แดชบอร์ด” โดย ดร.ธมน เล็กปรีชากุล ผู้แทนจากสหประชาชาติ หรือ UN นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานได้จัดให้มีนิทรรศการทางวิชาการ เช่น นำเสนอผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นิทรรศการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และบูธกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

 

SSO Innovative and Data Driven

 

SSO Innovative and Data Driven

 

SSO Innovative and Data Driven

 

SSO Innovative and Data Driven


...............................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ