ข่าว

'สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์' จัดอบรม 'Young Digital News Providers' รุ่น 7

'สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์' ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์" หรือ "Young Digital News Providers" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566

'สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์' ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์" หรือ "Young Digital News Providers" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566 ภายใต้ โครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวันที่ 22-24 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

 

Young Digital News Providers รุ่น 7

 

บริหารจัดการหลักสูตรโดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล อาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล, การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย, เรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม, การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์

 

 

อีกทั้งจัดให้มีการประกวด "เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษา" โดย นิสิต นักศึกษาส่งผลงานจริงเข้าประกวดหลังจากได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง และมีความเข้าใจบทบาทภารกิจที่แท้จริงของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ    

 

 

เนื้อหา และ วิทยากรร่วมโครงการ ดังนี้ SPARK YOURSELF คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ดำเนินรายการข่าว 3 มิติ, จริยธรรมและกฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน์ อ. ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ อาจารย์พิเศษด้านกฎหมายเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, Data Journalism คุณสันติชัย อาภาร์ศรี บรรณาธิการ Rocket Media Lab, Content Strategy คุณชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, Creative Marketing คุณรัฐโรจน์ จิตรพนาCreative Marketing, THE STANDARD, UX / UI Design คุณณัฐพล เกียรติกอบชัย Lead UX/UI Designer, CLEVERSE

 

Young Digital News Providers รุ่น 7

 

เปิดรับ นิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือ วารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด, สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป รวม 30 คน จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยต้องมีคุณสมบัติ 3 ด้านๆ ละ 1 คนดังนี้

 

  1. ด้านการบรรณาธิกรณ์ (Editorial)  
  2. ด้านการออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย (UX/UI Design)
  3. ด้านการตลาดเนื้อหาและการสร้างรายได้ (Content Marketing & Monetization)

 

 

การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งแบบ "โควตา" ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 15 คน โดยสถาบันการศึกษาต้องเป็นผู้คัดเลือกและส่งรายชื่อ สถาบันละ 3 คน (ตามความถนัดในแต่ละด้าน) และ รับสมัครผู้เข้าร่วมแบบ "ทั่วไป" อีก 15 คน โดยนักศึกษาต้องสมัครเป็นทีม รายชื่อทีมละ 3 คน (ตามความถนัดในแต่ละด้าน) ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นชื่อรับรอง ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมต้องส่งรายละเอียดเข้าร่วมประกวด "เว็บไซต์ฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม" ระดับอุดมศึกษา อาทิ ชื่อเว็บไซต์ ระยะเวลาการผลิต ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อนักศึกษาพร้อมหน้าที่ในการดำเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 

 

สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนร่วมจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามทรู-ดีแทค

 

 

สนใจสมัครร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/QFBUEK6UNaZQJzhv8

 

 

Young Digital News Providers รุ่น 7

Young Digital News Providers รุ่น 7

 

ข่าวที่น่าสนใจ