ข่าว

เกษตรฯ วังม่วง ยกระดับแปลงใหญ่ พัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เกษตรฯตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี ยกระดับแปลงใหญ่ บูรณาการภาครัฐ พัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลวังม่วง

ข้าวโพด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ตามหลักการ 5 ด้าน คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า การบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกษตรฯ วังม่วง ยกระดับแปลงใหญ่ พัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

และการบริหารจัดการด้านการตลาด โดยกระบวนการทั้งหมดจะมีการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอวังม่วง กล่าวว่า ทางสำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง มุ่งเน้นการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ การบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกษตรฯ วังม่วง ยกระดับแปลงใหญ่ พัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นางมะยม สมบูรณ์ ประธานแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า เดิมทีในพื้นที่ตำบลวังม่วง เกษตรกรมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบรายเดี่ยว ไม่มีความรู้และไม่มีอำนาจการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง หลังจากที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วงเข้ามาแนะนำสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ และถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ พัฒนาในด้านการลดต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยี

เกษตรฯ วังม่วง ยกระดับแปลงใหญ่ พัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 รวมไปถึงการเชื่อมโยงและบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทำให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลวังม่วง มีระบบการผลิตที่ดีขึ้น และมีการบริหารจัดการกลุ่ม และบริหารจัดการแปลงที่มีคุณภาพ เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 

ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วงได้ส่งเสริมให้กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลวังม่วง เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีการจัดซื้อรถเก็บเกี่ยวข้าวโพด 

เกษตรฯ วังม่วง ยกระดับแปลงใหญ่ พัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ทำให้กลุ่มแปลงใหญ่สามารถลดเวลาในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดซึ่งช่วยให้ลดต้นทุนด้านแรงงาน มีการไถกลบต้นและซังข้าวโพด ช่วยลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและสมาชิกกลุ่มลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง 50 % ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง 

 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มแปลงใหญ่ ยังได้รับการสนับสนุนระบบน้ำบาดาลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำให้สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปีและผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,000 - 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ 

เกษตรฯ วังม่วง ยกระดับแปลงใหญ่ พัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รวมทั้งมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ตัดสด) เพิ่มเติม ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และจากการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ทำให้กลุ่มฯสามารถต่อรองราคาจำหน่ายกับลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ในราคาที่สูงขึ้น นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอวังม่วง กล่าวปิดท้าย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด