มท.๓ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำหาแนวทางบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๓) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพังงาและสาขาภูเก็ต เพื่อสำรวจแหล่งน้ำและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพังงา สำรวจแหล่งน้ำคลองพังงา สถานีจ่ายน้ำไม้ขาว อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต อ่างเก็บน้ำบางวาด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และประชุมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ กปภ. มีแผนดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต อำเภอเมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณรวม ๓,๘๗๐,๙๐๘,๐๐๐ บาท เพื่อผลิตเป็นน้ำประปาส่งจ่ายไปยังพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาพังงา และ กปภ.สาขาภูเก็ต โดยแบ่งเป็นแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต อำเภอเมือง–อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ระยะที่ ๑) และ (ระยะที่ ๒) งบประมาณกว่า ๓,๕๐๐ ล้านบาท และแผนการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาภูเก็ต งบประมาณกว่า ๓๕๐ ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบประปาให้สามารถรองรับกับความต้องการใช้น้ำของภาคครัวเรือนและธุรกิจจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกระทู้ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีเป้าหมายรองรับการเพิ่มผู้ใช้น้ำประมาณ ๔๕,๐๐๐ ราย ในช่วงระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปี

ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำประปาในพื้นที่ ๒ จังหวัด ตลอดจนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค หากโครงการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ตามแนวเส้นท่อจะสามารถใช้น้ำประปาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

----------------------------------------------------
กองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค
02 551 8102