มูลนิธิจิตตินตันธุวนิตย์ โดย นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ พร้อมด้วยบุตร-หลาน ร่วมกันจัดงาน “วันน้อมรำลึกอนุสรณ์ 127 ปี นายจิตติน ตันธุวนิตย์ ประจำปี 2562” เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 ศูนย์ประชุมปัญจธานี อาคารปัญจธานีทาวเวอร์

127 ปี วันน้อมรำลึกนายจิตติน ตันธุวนิตย์หรือนายจันตินเก่ง

 

              127 ปี วันน้อมรำลึกนายจิตติน ตันธุวนิตย์หรือนายจันตินเก่ง

            โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของ ท่านจิตติน ตันธุวนิตย์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลที่เสียสละตนเองในการช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และชอบช่วยเหลือชาวจีนในประเทศไทย และยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ในการดำเนินกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

                 จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสถานพยาบาลผดุงครรภ์เล็กๆ และแผนกสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จึงเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของการขยาย และพัฒนาจนมาเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียว อย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบัน อีกทั้ง ท่านมีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ท่านจึงสร้างสถานศึกษาและพัฒนา มาเป็น “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ท่านยังเป็น ผู้ก่อตั้งบริษัท โงวฮก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแรกของคนไทยที่ดำเนินกิจการด้านพาณิชย์ธุรกิจนาวี

                    ถึงแม้นายจิตติน ตันธุวนิตย์ หรือนายตันจินเก่ง จะจากไปแล้วเป็นเวลายาวนานกว่า 47 ปี แต่คุณงามความดีของท่าน ยังคงอยู่ในใจของบุตร-หลาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ คน ในการทำหน้าที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุตรชาย คือ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ในการสืบทอดเจตนารมณ์ของบิดา ด้วยการก่อตั้ง มูลนิธิจิตตินตันธุวนิตย์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขัดสนแต่สนใจในการเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงบิดาผู้ที่สอน ให้คุณสุเมธฯ และบุตร-หลาน ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การเสียสละ และทำประโยชน์ให้กับสังคม

       

 

       อีกทั้ง ยังเป็นบุคคลที่ให้ความเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอด จึงตั้งมูลนิธิ โดยใช้ตามชื่อบิดาคือ “มูลนิธิจิตตินตันธุวนิตย์” เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป