รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของประชาชนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ชุมชน ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำขึ้น เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการ สดช. เข้าร่วมงานดังกล่าว

“กระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งมีอย่างหลากหลายให้เป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ กล่าว

ทั้งนี้ สดช.จะดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และสามารถต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นช่องทางในการทำธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับชุมชน (Village E - Commerce) ภายใต้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  ส่งเสริมสินค้าชุมชนการตลาดออนไลน์ โดย village E – Commerce หรือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ.