นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบรางวัลโครงการ "ออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค" รางวัลรถกระบะ Toyota Hilux Revo ให้กับนางสุพรรณีจ าปาโพธิ์ ลูกค้าสาขาสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี นางสาวพิสมัย นามโฮง ลูกค้าสาขาเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นายดิเรก เกตุประยูร ลูกค้าสาขาบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครสวรรค์ นายรังสัน แก้วไทรนันท์ ลูกค้าสาขาเกาะยายฉิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางบานเย็น ศรีอัคฮาด ลูกค้าสาขาเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ส านักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

ธ.ก.ส. มอบรางวัลโครงการ "ออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค"

 

ธ.ก.ส. มอบรางวัลโครงการ "ออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค"