ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า “ทีโอที ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศพร้อมด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที ยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  สำหรับหลักในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 8 ประการ คือ  ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง และสามารถชี้แจง อธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถสูงสุด ด้วยความรอบคอบ ภายใต้กฎระเบียบ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร (Responsibility) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและมีคำอธิบายได้ (Equitability) ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Transparency) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ภายใต้กฎระเบียบ รวมทั้งผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร (Ethics)  ปฏิบัติตนเป็นประชากรที่ดีขององค์กรและสังคม (Good Citizenship) และเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับรู้และเข้าใจมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตน และยึดถือปฏิบัติเป็นหลักประจำใจในการดำเนินงาน ทั้งการปฏิบัติต่อ บริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและประชาชน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและสังคมส่วนรวม และรวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัททั้งในระดับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน โดยจะทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้  ผู้บริหาร ทีโอที ในทุกระดับได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติ

-มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายที่องค์กรประกาศไว้ รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส

-พร้อมรับผิดต่อผลการปฏิบัติงาน รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสม และมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน

-ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงนโยบายหรือการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ไม่เรียกรับ/ให้สินบน

-เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงวางกลไกการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีความเป็นกลาง

-ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม

-และให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบ ปฏิบัติ หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ ทีโอที เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง