โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล หรือ TIS  ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย รวมทั้งได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีผู้ให้กำเนิด  ดังนั้นคณะอาจารย์ นักเรียน ตลอดจน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรม เทอดพระเกียรติฯ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ณ บริเวณชั้น 2 อาคารพฤหัสจรัสแสง


        

          วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 นั้น  นอกจากการที่มุ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรู้สำนึกในพระคุณของมารดาแล้ว ยังมุ่งให้นักเรียนได้แสดงออกในที่ประชุมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
       

 

 

          กิจกรรมที่จัดขึ้นแบ่งเป็น พิธีกล่าวคำสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของนักเรียนในระดับชั้น G5  ตามด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของนักเรียนและคณาจารย์  จากนั้นจึงเป็นการเล่นดนตรีและขับร้องเพลง “ คำหนึ่งคำในใจฉัน ” ของนักเรียนในระดับชั้น G.1 –  G.5  รวมถึงให้ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อพระคุณแม่ 
    

 

 

 

          ที่สำคัญ นักเรียนทุกคนจะได้ทำการ์ดแสดงความรักและพระคุณของแม่ โดยการ์ดดังกล่าวจะมีหลากหลายรูปแบบและหลากภาษา ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เพื่อนำไปมอบให้กับมารดาพร้อมดอกมะลิที่บ้าน โดยมีอาจารย์วิชาศิลปะ และ อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ตลอดจนภาษาจีน ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ความคิดความรู้สึกที่มีต่อแม่ผ่านฝีมือของตนเองได้อย่างเต็มที่อีกด้วย