กรมการปกครองเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน Gateway กับส่วนราชการกว่า 191 หน่วยงาน จัดทำฐานข้อมูลประชาชนของตนเองตามอำนาจหน้าที่โดยใช้เลขประจำตัว 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บ "กรมการปกครองบริการด้วยใจ ดูแลคนไทย เหมือนคนกันเอง" #กรมการปกครองFanpage