กรมการปกครองและกรมการกงสุลได้ร่วมกันพัฒนาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา เพื่อสนองตอบตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในงานบริการภาครัฐ ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการแปล สามารถนำไปรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

โดยบุคคลที่มีสิทธิขอคัดหรือคัดและรับรองข้อมูลรายการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่เจ้าของรายการหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของรายการ และผู้มีส่วนได้เสียตามกำหนดในกฎหมายสามารถยื่นคำขอ ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนงานทะเบียน กรมการปกครอง 1548 และ Call Center กรมการกงสุล 0-2572-8442