มารู้จัก บทบาทและหน้าที่ของ บจธ. ในการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือเกษตรกรไทย