นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562  พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการรักษาต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองอุดตัน ด้วยวิธีการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด ระหว่ากรมการแพทย์และเขตบริการสุขภาพที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา และนายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมลงนาม โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และผู้บริหารสุขภาพที่ 6 ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมบางแสนเฮอ ริเทจ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562