วันพฤหัสที่ 25 เมษายน 2562 คณะกรรมการมูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ได้จัดการประชุมคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562

โดยมีที่ปรึกษา คณะกรรมการ เข้าร่วมคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง นางสายพิณ พหลโยธิน ประธานฝ่ายหาทุน มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง 
นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการฯ 
นางศศิวิมล นพสุวรรณ 
นางกาญจนา อุบลชลเขตต์ 
นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์
พลพรี (หญิง)กุมาริกา วีระมงคล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

คณะกรรมการต่างๆดังนี้ 
นางสุรีย์ภร สรรพสัมฤทธิ์ 
นางสุนันท์ โรจนธรรม 
นางดารารัตน์ ชุณหวัต
นางดวงเดือน วัฒนปัญญากุล
นางนวลจันทร์ เพียรธรรม
นางสุพินดา โชคชัยนิรันดร์ 
นางจันทร์พร เจริญประเสริฐ
นางนารถฤดี จันทราวงศ์ 
นายกฤตชัย พยอมแย้ม (นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม) 
นายเฉลิมพล อุดมภควงศ์ 
ผ.ศ.มณฑนา วัฒนถนอม
นางสาว กชณิชา สิริภักดิสกุล 
คณะกรรมการโครงการฯ

นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการฯ ให้สัมภาษณ์ว่า การคัดเลือกในวันนี้ คณะกรรมการ มีผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการ มีทั้งสิ้น จากการค้ดเลือกระดับจังหวัดผ่านจำนวน 65 คน และผู้ที่ส่งผลงานมาเองจำนวน 13 คน สำหรับ เยาวชนที่ระดับจังหวัดส่งมาอีก 1 คน คณะกรรมการได้ติดต่อขอดูเอกสารเพิ่มเติมในการพิจารณาเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยจากคณะกรรมการ ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมการจะทำการประกาศให้เยาวชนทุกคนทราบถึงผลการพิจารณาคัดเลือก ในเร็วๆนี้