วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
ตัวแทนชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำโดย
1.นายมานพ ผสม ประธานชมรม
2.นางสุภา อัคจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ รองประธาน
3.นางสุไพรินทร์ พรมเจียม เภสัชกรชำนาญการ
4.นางอัจฉรา ชิณวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5.นางอินทิรา ทองเกษม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
6.นายสมศักดิ์ ขันทะกะพันธ์ แพทย์แผนไทย
พร้อมด้วยตัวแทนประมาณ 18 คน เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับ
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ณ อาคารรัฐสภา 2 โดยมีข้อเรียกร้อง ดังต่อไปนี้
1. ขอสิทธิในการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานของรัฐ ในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. ขอให้มีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำจากการเยียวยา

นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม กล่าวว่า ตอนนี้พนักงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 24,321 คน มีแพทย์ ทัณตแพทย์ เถสัช พยาบาล นักวิชาการ เจ้าพนักงานทัณตสาธารณสุข นักการแพทย์แผนไทย ที่อยู่ประจำหน่วยบริการทุกระดับ ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัยหรือ รพ.สต. วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่จบมาโดยสัญญานักเรียนทุน ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นสัญญาก่อนเข้ามาเรียน มีเนื้อหาสำคัญคือ เมื่อจบการศึกษาทุกคนจะได้เข้ารับเป็นข้าราชการตามวิชาชีพที่ตนเองเรียน แต่เมื่อเรียนจบในปี 2543 รัฐบาลในขณะนั้นได้ ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้ เรียกว่า พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีเงินเดือน มีค่าตอบแทนเหมือนข้าราชการ แต่ไม่นับอายุราชการ ทำให้พนักงานของรัฐเสียสิทธิ ในกองทุนบำเน็จบำนาญราชการ และในขณะนั้นมีมมติคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงการคลังจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพขึ้นมาแทนสิทธิในกองทุนเน็จบำนาญ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนดังกล่าว ทำให้ พนักงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้รับสิทธิ อันพึงมีพึงได้ ดังกล่าว

นายมานพ ผสม ประธานชมรมฯ กล่าวว่า
ตลอดเวลา ๔๘ เดือนที่ผ่านมา ความไม่ยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น กลับยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม ทำลายระบบธรรมมาภิบาล และ สร้างความแตกแยก ความไม่สามัคคี ในองค์กรเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าวนี้ ทางชมรมอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกมาเรียกร้องความยุติธรรม ดังนี้
ขอเรียกร้องมายัง นายกรัฐมนตรี ได้โปรดคืนความยุติธรรม และความสุข ให้แก่อดีตพนักงานของรัฐฯ ทั้ง ๒๔,๓๒๑ คน ได้โปรดพิจารณาสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ คืนความเป็นยุติธรรมแก่อดีตพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ข้อคือ
1. ขอให้มีการแก้กฎหมายเพื่อนับระยะเวลาการเป็นพนักงานของรัฐเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ
2. ทบทวนการเยียวยาเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ