เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560- ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงาน งานประชาสัมพันธ์โครงการ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายพงศ์ ศกุนตนาค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตัวแทนจาก บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 

           “ แฟมิลี่มาร์ท” จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ร่วมกับลูกค้าและพนักงานทั้งสาขาและสำนักงานใหญ่ อาทิ กิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะอินรีย์และพลาสติก การรีไซเคิล และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

          ซึ่งโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย”สอดคล้องกันนโยบายของแฟมิลี่มาร์ท ในการที่จะขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เข้าถึงหลากหลายชุมชนที่มีสาขาแฟมิลี่มาร์ทตั้งอยู่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร