ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 200 สว.ชุดใหม่ ส่งผล สว.ชุดเก่า พ้นจากตำแหน่งทันที

รายชื่อ 200 สว. ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อ สว.ชุดใหม่แล้ว ส่งผล สว.ชุดเก่า พ้นจากตำแหน่งทันที ตามรัฐธรรมนูญ

10 ก.ค. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับประเทศ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 154 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 200 คน ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 200 สว.ชุดใหม่ ส่งผล สว.ชุดเก่า พ้นจากตำแหน่งทันที

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 200 สว.ชุดใหม่ ส่งผล สว.ชุดเก่า พ้นจากตำแหน่งทันที

 

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (บัญชีสำรอง) จำนวน 99 คน ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 200 สว.ชุดใหม่ ส่งผล สว.ชุดเก่า พ้นจากตำแหน่งทันที

 

 

 

 

เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า ส่งผลให้ สว.ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 250 คน พ้นจากตำแหน่งทันที ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 109 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดให้ สว.ใหม่ เข้ารายงานตัวที่อาคารรัฐสภาได้ ระหว่างวันที่  11-12 ก.ค. และ วันที่ 15 ก.ค. นี้ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 200 สว.ชุดใหม่ ส่งผล สว.ชุดเก่า พ้นจากตำแหน่งทันที