ข่าว

เลือก สว. ระดับประเทศ 2567 26 มิ.ย. กกต. เปิดขั้นตอน การเลือก และ การนับผลคะแนน

เลือก สว. ระดับประเทศ 2567 วันที่ 26 มิ.ย. 67 กกต. เผย ขั้นตอนการ เลือก สว. การลงคะแนน และ การนับผลคะแนน หลังเลือก สว. ระดับประเทศ

เลือก สว. ระดับประเทศ 2567 กกต. กำหนดวันเลือก สว. ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย. พ.ศ. 2567 ดำเนินการเลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำหรับขั้นตอนการเลือกมีสองรอบเช่นเดิม คือ เลือกกันเองในกลุ่ม และเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน หรือที่เรียกว่า เลือกไขว้ โดยกระบวนการเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันและเลือกไขว้ จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวโดย จะต้องมารายงานตัวภายในเวลา 09.00 น. ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดจะหมดสิทธิการเลือกทันที 

ขั้นตอนการเลือก สว. ระดับประเทศ 

รอบที่ 1  เลือกกันเองในกลุ่ม
 

การรายงานตัว

 • ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลา 09.00 น. ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก

 

การลงคะแนน

 • เมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประชุมชี้แจงผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
 • ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 10 คน (โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนไม่ได้)

 

การนับคะแนน

 • ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 40 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกรอบ 1 ในกลุ่มนั้น
 • กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 40 คน ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อหาผู้ได้รับเลือกรอบที่ 1
 • กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 40 คน แต่มีจำนวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้เป็นผู้ได้รับเลือกรอบ 1 
 • กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 20 คน ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งยังอยู่ ณ สถานที่เลือก ลงคะแนนเลือกกันเองใหม่ เพื่อให้ได้จำนวน 20 คน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน

เลือก สว. ระดับประเทศ 2567 26 มิ.ย. กกต. เปิดขั้นตอน การเลือก และ การนับผลคะแนน

 

จับสลากแบ่งสายเป็น 4 สาย รอบที่ 2 เลือกกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน

การลงคะแนน

 • ผู้ได้รับเลือกรอบ 1 ลงคะแนนเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกิน 5 คน (โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกรอบ 1 ในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองไม่ได้)

 

การนับคะแนน

 • ผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือก สว. ของกลุ่มนั้น
 • ผู้ได้คะแนนลำดับที่ 11 – 15 ของแต่ละกลุ่ม อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้น
 • กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 15 คน ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อเรียงลำดับ
 • กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้มีการจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้ได้รับคะแนนในแต่ละลำดับ


เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศได้รับประกาศผลการนับคะแนนจากกรรมการประจำสถานที่เลือกแล้ว จะดำเนินการจัดทำประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานให้ กกต. ทราบ เมื่อ กกต. ได้รับประกาศผลการนับคะแนนแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน

เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถ้า กกต. เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งรายชื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ พร้อมประกาศสรุปผลการเลือก สว. ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับตัวเลขผู้สมัคร สว. ที่เลือกระดับประเทศ คือ 2,995 คน เนื่องจากขาดคุณสมบัติไป 5 คน

ข่าวยอดนิยม