ข่าว

สภาเห็นชอบ "ร่าง พ.ร.บ. งบฯ" ปี 2568 ในวาระแรก

สภาเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 ในวาระแรก ด้าน "ภูมิธรรม" ขอบคุณ สส. ร่วมพิจารณา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก 311 เสียง ต่อ 175 เสียง รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 ในวาระแรก โดยที่ฝ่ายค้าน ลงมติไม่รับหลักการร่างงบประมาณฯ ดังกล่าว ภายหลังได้พิจารณา และอภิปรายกันมา 3 วัน 3 คืน พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการฯ ขึ้นมาชุดหนึ่ง จำนวน 72 คน เพื่อปรับแก้ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาอีกครั้ง ในวาระที่ 2 และ 3

โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายสรุปภาพรวมการอภิปรายของฝ่ายค้านทั้งหมด ต่อร่างงบประมาณปี 2568 ของรัฐบาลฉบับนี้ โดยได้เสนอ 5 สิ่งเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ แผนรายได้และแผนหนี้ของประเทศ, แผนการปฏิรูปภาษีอย่างเป็นธรรม, แผนการช่วยเหลือประชาชนที่งบประมาณไม่ครอบคลุม,  การเปิดเผยกระบวนการการพิจารณางบต่อสาธารณะ

และการปรับกระบวนการงบประมาณตามมาตรฐาน องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD โดยจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และคนชายขอบ ที่รัฐบาลได้มองข้ามไป เพราะตามกระบวนการกำหนดที่รัฐบาลจะต้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มคนครอบคลุม ไม่ Ignore ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

รวมถึงการต้องอธิบายความโปร่งใส การประกันคุณภาพการตรวจสอบงบประมาณ ซึ่ง OECD เขียนไว้ชัดเจน ที่ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ จะต้องไม่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบงบประมาณ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
 

นายพิธา ยังได้ทวงถามแผนการหารายได้ของรัฐบาล ที่จะนำมาใช้จ่ายในประเทศ โดยที่ไม่ต้องกู้มากขึ้น เนื่องจากรายได้ของรัฐบาลขณะนี้มีความผันผวน และสามารถเก็บได้น้อยลง แม้จะมีการคาดการณ์ว่า ในปีนี้ และปีหน้า จะสามารถเก็บได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีความเสี่ยง ที่การจัดเก็บภาษีของรัฐบาล ที่จะไม่สามารถเก็บได้ตามเป้า ซึ่งในช่วงเดือน ต.ค. 2566 - เม.ย. 2567 รัฐบาลเก็บรายได้พลาดเป้าไปแล้ว 35,000 ล้านบาท

และกรมสรรพสามิต ที่ดูแลภาษีสิ้นเปลือง ก็ยังเก็บภาษีพลาดเป้าอีกกว่า 10,000 ล้านบาท จากนโยบายของรัฐเอง ทั้งการพยุงราคาน้ำมันดีเซล และสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถอีวี จึงขอให้กระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บรายได้ เพื่อไม่ให้พลาดเป้า และมีรายได้เพียงพอสำหรับรายจ่าย เนื่องจาก การหารายได้ของรัฐบาล ยังไม่ทันต่อรายจ่ายของประเทศ ที่ทำให้อัตราการกู้สูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะรายได้ ไม่พอรายจ่าย

สภาเห็นชอบ \"ร่าง พ.ร.บ. งบฯ\" ปี 2568 ในวาระแรก

ขณะที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรี ขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างงบประมาณฯ ฉบับนี้ ตามที่รัฐบาลเสนอ พร้อมยืนยันต่อที่ประชุมว่า ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีจำกัด รัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศ

โดยการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเต็มศักยภาพ สร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศ ผ่านนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และวิสัยทัศน์ Ignite Thailand มาเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณ ในการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรประเทศให้บรรลุเป้าหมาย คำนึงและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีทุกคน รวมทั้งสนับสนุนเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

สภาเห็นชอบ \"ร่าง พ.ร.บ. งบฯ\" ปี 2568 ในวาระแรก

นายภูมิธรรม ยังยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่าง ๆ ยกเว้นวาทกรรม และคำพูดจาถากถาง ด้อยค่า ที่หลุดลอดออกมาเป็นช่วง ๆ เพื่อไปพิจารณาต่อในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นำไปใช้ประกอบตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณประเทศอย่างรอบครอบ เคร่งครัด ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ยังได้รับทราบพระบรมราชโองการปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิ.ย. โดยจะมีการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 3 ก.ค. ถึง 30 ต.ค. 2567 นี้
 

ข่าวยอดนิยม