ข่าว

กระทรวงการคลัง ประกาศยกเว้นอากรศุลกากร สินค้านำเข้า มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท

ราชกิจจาฯ ออกประกาศกระทรวงการคลัง ยกเว้นอากรศุลกากร สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท มีผลใช้บังคับ 5 ก.ค. 2567 จนถึง 31 ธ.ค. 2567

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2567 เรื่องการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท

โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งให้กำหนดราคาขั้นต่ำของของที่นำเข้าแต่ละรายเพื่อให้คุ้มค่ากับการจัดเก็บอากรศุลกากร อันเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. พ.ศ. 2567 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้า ซึ่งแต่ละรายผู้รับในประเทศมีราคารวมค่าขนส่ง และค่าประกันภัย (CIF) ที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท

ข้อ 2 ผู้นําของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกําหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

กระทรวงการคลัง ประกาศยกเว้นอากรศุลกากร สินค้านำเข้า มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท

ข่าวยอดนิยม