ข่าว

โปรดเกล้าฯ แล้ว พระราชกฤษฎีกา "เลือก สว. 2567" เช็กขั้นตอน ด่วน

"ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ พระราชกฤษฎีกา โปรดเกล้าฯ ให้มีการเลือก สว. 2567 หลังอายุของวุฒิสภา สิ้นสุดลง มีผลทันที

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือก สว. 2567 ลงนามโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567”

 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

 

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมาตรา 269 (6) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า

 

 

เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 โดยมาตรา 107 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวยอดนิยม