ข่าว

ศาล รธน. ไม่รับวินิจฉัยอำนาจรัฐสภา แก้ไข - จัดทำ รธน.ใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศาล รธน. ไม่รับวินิจฉัยอำนาจรัฐสภา แก้ไข - จัดทำ รธน.ใหม่ เพราะยังไม่มีการยื่นญัตติ เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น พรรคก้าวไกล ขอขยายเวลาชี้แจงคดียุบพรรค 30 วัน ศาลให้ 15 วัน ครบกำหนด 3 พ.ค.

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหา เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา จะบรรจุวาระและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่มีบทบัญญัติให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยังไม่มีผลการออกเสียงประชามติ ว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่ และกรณีที่รัฐสภาสามารถบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่มีบทบัญญัติให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ การจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ออกเสียงประชามติเสียก่อนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ จะต้องกระทำในขั้นตอนใด

 

โดยศาลพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบแล้ว เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจพิจารณวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗(๒) และมาตรา ๔๔ กรณีต้องเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจที่เกิดขึ้นแล้ว กรณีไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา และคำร้องมีสาระสำคัญเป็นเพียงข้อสงสัย ไม่ใช่กรณีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาที่เกิดขึ้นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์ สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

 

ส่วนคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล ทางพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก ๓๐ วัน ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยาย ระยะเวลาออกไปอีก ๑๕  วัน นับแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

 

ศาล รธน. ไม่รับวินิจฉัยอำนาจรัฐสภา แก้ไข - จัดทำ รธน.ใหม่

ศาล รธน. ไม่รับวินิจฉัยอำนาจรัฐสภา แก้ไข - จัดทำ รธน.ใหม่

ศาล รธน. ไม่รับวินิจฉัยอำนาจรัฐสภา แก้ไข - จัดทำ รธน.ใหม่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ