ข่าว

ผลสำรวจ เลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ "มาดามเดียร์" เต็ง 1 หัวหน้าพรรค

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ IFD เปิดผลสำรวจ เลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ "มาดามเดียร์" เต็ง 1 หัวหน้า - "ชัยชนะ" เลขาฯ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ IFD เปิดผลสำรวจ เลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ "มาดามเดียร์" เต็ง 1

 

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดเผยผลสำรวจโพล “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์”

โดยดำเนินการสำรวจในช่วงวันที่ 1-4 ธันวาคม 2566 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  กระจายใน 6 ภูมิภาค เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,216 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธี Stratified Five-Stage Random Sampling แต่ละตัวอย่างที่ถูกเลือกมีค่าถ่วงน้ำหนัก (sampling weight) ที่แตกต่าง วิธีการสำรวจเป็นแบบผสม โดยลงพื้นที่สำรวจ 50% และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 50% ค่าความผิดพลาด (error) ของการสำรวจอยู่ที่ 3%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

 เปิดเผยผลสำรวจโพล “การเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์”

 

โดยดำเนินการสำรวจในช่วงวันที่ 1-4 ธันวาคม 2566 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  กระจายใน 6 ภูมิภาค เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,216 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธี Stratified Five-Stage Random Sampling แต่ละตัวอย่างที่ถูกเลือกมีค่าถ่วงน้ำหนัก (sampling weight) ที่แตกต่าง วิธีการสำรวจเป็นแบบผสม โดยลงพื้นที่สำรวจ 50% และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 50% ค่าความผิดพลาด (error) ของการสำรวจอยู่ที่ 3%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการสำรวจ ผู้ท้าชิง/แคนดิเดต “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” ทั้งนี้ ผลการสำรวจ ผู้ท้าชิง/แคนดิเดต “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” พบว่า 
ประชาชน ร้อยละ 71.56 ให้ความเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค คือ นางสาว วทันยา บุนนาค (มาดามเดียร์) และ ร้อยละ 28.44 คือ นาย นราพัฒน์ แก้วทอง
 
ผู้ท้าชิงแคนดิเดต “เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์” พบว่า ประชาชน ร้อยละ 44.52 ให้ความเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค คือ นายชัยชนะ เดชเดโช  รองลงมาพบว่า ร้อยละ 25.79 คือ นาย เดชอิศม์ ขาวทอง และ ร้อยละ 29.69 ไม่มีความเห็น

จุดเด่น/จุดแข็งของพรรคประชาธิปัตย์  

อันดับ 1 เป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นมายาวนาน มีความน่าเชื่อถือ อยู่คู่การเมืองไทย ร้อยละ 65.58%

อันดับ 2 มีสมาชิกพรรคจำนวนมากกระจายทั่วประเทศ  ร้อยละ 36.07%

อันดับ 3 มีผู้บริหารพรรค กรรมการพรรค และคนดำเนินงานพรรคที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนและพัฒนาพรรค ร้อยละ 25.29%

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ