ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ‘เรียกประชุมรัฐสภา’ 12 ธ.ค. 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ‘เรียกประชุมรัฐสภา’ สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เริ่มตั้งแต่ 12 ธ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน มีเนื้อหาว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 12 ธันวาคม ตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

 

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายระบุหมายเหตุว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย สมัยหนึ่งให้มีกำหนดเวลา 120 วัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 12 ธันวาคม สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองสำหรับปี พ.ศ. 2566 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ‘เรียกประชุมรัฐสภา’ 12 ธ.ค. 2566

 

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ‘เรียกประชุมรัฐสภา’ 12 ธ.ค. 2566

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ