ข่าว

'ก้าวไกล' ขู่ฟันวินัยร้ายแรง 'ปูอัด ไชยามพวาน' อีกรอบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ขึดเส้น 4 พ.ย.นี้ 'ปูอัด ไชยามพวาน' อาจถูกขับออกจากพรรค 'ก้าวไกล' หากไม่ปฏิบัติตามมติ 4 ข้อ เยียวยาเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศ

ก้าวไกล แจ้ง 4 เงื่อนไข ปูอัด ไชยามพวาน ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566ต้องแถลงยอมรับผิด-ขอโทษผู้เสียหาย ภายใน 4 พ.ย. หากไม่ทำ จะประชุมกำหนดโทษขับพ้นพรรค

 

เนื้อหาในหนังสือ ย้ำว่า ไชยามพวาน ฝ่าฝืนวินัยสมาชิกพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรค กรณีแสดงออกในทางตรงข้ามกับอุดมการณ์อันเป็นค่านิยมที่สำคัญของพรรคโดยประการที่ทำให้พรรคเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรง และกระทำการล่วงเกิน คุกคามทางเพศ หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อบุคคลอื่น อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล

ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายนกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ได้พิจารณากำหนดโทษตามการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ด้วยการตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรค และกำหนดเงื่อนไขให้ ปูอัด ไชยามพวาน ต้องดำเนินการต่อไปนี้

  1. แถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง 3 รายอย่างจริงใจต่อการกระทำผิดทางวินัยดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
  2. ชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณี ต่อผู้เสียหายทั้ง 3 รายภายในระยะเวลาอันสมควร โดยกำหนดให้ต้องแจ้งหลักฐานการดำเนินการเยียวยาความเสียหายต่อ กก.บห.พรรค และในการแถลงตามข้อ (1) ต้องแถลงมาตรการเยียวยาความเสียหายโดยสังเขปด้วย
  3. ยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้ง 3 รายโดยทางตรงและทางอ้อมโดยทันที นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งนี้ และ
  4. ยุติการกระทำอันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ หรือกระทำการขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์และข้อบังคับพรรค ต่อบุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกพรรค ตลอดสมัยการเป็น สส.

หากไชยามพวานไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในเวลาดังกล่าว ถือว่า ปูอัด ไชยามพวาน ฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติของ กก.บห.พรรคก้าวไกล อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือการให้พ้นจากสมาชิกภาพ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากำหนดโทษโดยที่ประชุมร่วมฯ ต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ