ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 'น้ำตาลทราย' เป็นสินค้าควบคุม นาน 1 ปี มีผลแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ 'น้ำตาลทราย' เป็นสินค้าควบคุม เพื่อดูแลการกำหนดราคา บังคับใช้นาน 1 ปี ให้มีผลทันที 31 ต.ค. 66

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ของนายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มการกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม

 

 

เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม และกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทรายให้มีราคาที่เป็นธรรมและปริมาณที่เพียบพอ

 

ทั้งนี้อาศัยอำนายตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่วพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริกาณ พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

 

 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม

ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 'น้ำตาลทราย' เป็นสินค้าควบคุม นาน 1 ปี มีผลแล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ