ข่าว

โปรดเกล้าฯ 'พล.อ.อ.สุรพล' พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โปรดเกล้าฯ 'พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์' พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ โดยมาเป็น 'ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม'

 

30 ก.ย. 2566  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ มีใจความว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

โปรดเกล้าฯ 'พล.อ.อ.สุรพล' พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ 'พล.อ.อ.สุรพล' พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งมีชื่อของ พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ โดยมาเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ