ข่าว

'ธนาธร' ชนะคดี 'กรมที่ดิน' เพิกถอนสิทธิทำกินโดยมิชอบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศาลปกครองกลางสั่ง 'กรมที่ดิน' จ่ายค่าเสียหาย 'ธนาธร' จึงรุ่งเรืองกิจ เกือบ 5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย เพิกถอนสิทธิทำกินโดยมิชอบ

ศาลปกครองกลาง พิพากษาให้กรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า 4.9 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกเบี้ย  ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 7วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ

คดีนี้เกิดจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าฟ้องเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเรียกค่าเสียหาย จากการถูกเพิกถอนหนัวงสือรับรองการทำประโยชน์ ( คดีหมายเลขดำที่2218/2565 คดีหมายเลขแดงที่ 1839/2566

 

คดีนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่158และเลขที่ 159 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึงจ.ราชบุรี เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งานและเนื้อที่ 39ไร่ 67 ตาราวาง ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 (อธิบดีกรมที่ดิน)

 

มีคำสั่งที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย และถูกยกอุทธรณ์โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย  จึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครอง

ศาลพิพากษาว่าเมื่อนายอำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงหมาดไทย ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ความรู้ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของที่ดินว่าเป็นที่ดินที่ต้องห้ามออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ตามกฎหมายหรือไม่

 

ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำละเมดิต่อผู้ฟ้องคดตีามมาตรา 420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เมื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงต้องไม่รับผิดชดใช้ค่าเสีย

 

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (กรมที่ดิน) ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอจอมบึง พิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 4912311.21 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ3ต่อปี หรือ อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

 

ซึ่งออกตามความในมาตรา 7วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งลพาณิชย์ บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อไป ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่  คดีถึงที่สุด  คืนค่าธรรมเนียมศาลแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดียกฟ้องผู้ถูฟ้องคดีที่ี1 ที่ 3 และที่ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด