ข่าว

คลอดทันควัน 'คณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพ'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกรัฐมนตรี สะบัดปากกาลงนามทำคลอด 'คณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพ' ก่อนลัดฟ้าร่วมประชุมยูเอ็น ตั้งแต่วานนี้

นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพ โดยนั่งเป็นประธานเอง ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารและพัฒนาประเทศตามกรอบความสำคัญและความเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา วางรากฐานอนาคตให้กับคนไทยทุกคน

เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมีอระหว่างกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นติน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมืองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

 1. นายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงาน
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะทำงาน
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รองประธานคณะทำงาน
 4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี คณะทำงาน
 5. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คณะทำงาน
 6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะทำงานและเลขานุการ
 7. ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะทำงาน

ให้มีหน้าที่และอำนาจดงนี้

 1. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในทุก ๆ ต้านในภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 2. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสั่งการหน่วยงานปฏิบัติและบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 3. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึง ภาคเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่
 4. เชิญหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือบุคคลมาชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
 6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด