ข่าว

'พิชิต ชื่นบาน' ทนายถุงขนม ได้เป็น 'ที่ปรึกษานายกฯ'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ที่ปรึกษานายกฯ' 9 คน มีกิตติรัตน์ ณ ระนอง นั่งแท่นเป็นประธาน 'พิชิต ชื่นบาน' หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีมาเร่วมทีมด้วย

นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษานายกฯเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

  1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษา
  2. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
  3. นายพิชัย ชุณหวชิร ที่ปรึกษา
  4. นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์ ที่ปรึกษา
  5. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ที่ปรึกษา
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษา
  7. นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษา
  8. นายชลธิศ สุรัสวดี ที่ปรึกษา
  9. นายชัย วัชรงค์ ที่ปรึกษา

 

ให้ส่วนราชการสนับสนุนการตำเนินงานของที่ปรึกษานายกฯตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวช้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเสขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ