ข่าว

ค้ำประกันหนี้ 460 ล้าน สายล่อฟ้า 'พิธา' เสี่ยงเข้าข่าย ปกปิด ป.ป.ช.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ว่าที่นายกรัฐมนตรีแห่งพรรคก้าวไกล "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" อยู่ในภาวะของการถูกตรวจสอบแบบ 360 องศา ครอบคลุมทุกมิติ คราวนี้เป็นประเด็นความเสี่ยง ว่าด้วยการไปค้ำประกันหนี้ แต่ไม่ได้แจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อาจข้าข่ายปกปิดตามที่ยื่นเรื่องไว้ต่อ ป.ป.ช.

"ฐานเศรษฐกิจ" ตรวจสอบพบว่า ภาระการค้ำประกันหนี้ที่กำลังกลายเป็นปัญหาให้กับ  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่าที่แคนดิเตตนายกฯ ทั้งนี้นายพิธา  เข้าไปค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้กับบริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ออยล์ฟอร์ไลฟ์ จำกัด ธุรกิจผลิตน้ำมันรำข้าว ของครอบครัว  "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"   ในช่วงที่ "นายพิธา" เป็นกรรมการและดำรงตำแหน่ง Co-Founder & Managing Director ระหว่างวันที่ 5 ต.ค.   2549  - 6 มี.ค. 2560 

 

 

 

จากเอกสารผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้จัดทำหมายประกอบงบการเงินบริษัท ออยล์ฟอร์ไลฟ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไว้ในข้อ 11 ระบุข้อความดังนี้ 

.

"ภาระสินเชื่อ กิจการมีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยได้นำที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักประกันทั้งมีกรรมการ และบริษัท พรพนา พาณิช จำกัด เป็นผู้ค้ำประกัน"

.

ในเอกสารฉบับดังกล่าวมีการลงนามรับรองโดย นายแสง ลิ้มเจริญรัตน์ และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะกรรมการ

.

ขณะที่ปี 2559 ในหมายเหตุงบการเงินก็เขียนแบบเดียวกันแต่ไม่มีกรรมการลงนามรับรองเอกสาร เนื่องจากผู้ตรวจสอบบัญชีให้ความเห็นว่าเป็นงบการเงินที่ไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ปี 2562 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ว่ามีรายได้รวม 2,617,937.18 บาท มีรายจ่ายรวม 1.28 ล้านบาท มีทรัพย์สินรวม 137,785,190.85 บาท และมีหนี้สินรวม 22,954,064 บาท โดยมีหนี้สินได้แก่ เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 259,575 บาท ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ 3 สัญญา ธนาคารธนชาต 1 สัญญา หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 22,694,489 บาท ประกอบด้วย ธนาคารยูโอบี ยอดหนี้คงเหลือ 21,811,981 บาท ลิสซิ่งกสิกรไทย ยอดหนี้คงเหลือ 882,508 บาท

 

 

อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวต้องดูว่านายพิธิได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อป.ป.ช.เพิ่มเติมหรือไม่ อีกทั้งต้องดูว่าในการทำสัญญาค้ำประกันหนี้เป็นการทำสัญญาค้ำประกันส่วนตัวหรือในฐานะกรรมการบริษัท สัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันนายพิธาตามาหลังจากลาออกจากกรรมการและผู้บริหารบริษัทหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ป.ป.ช.จะต้องตรวจสอบ

 

 

ตามกฎหมายป.ป.ช.บัญญัติว่า ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน หรือหนี้สินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 

 

เมื่อตรวจสอบหนี้สินที่บริษัท ออยล์ฟอร์ไลฟ์ จำกัด มีภาระกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในช่วงที่นายพิธาเป็นกรรมการบริษัทในปีสุดท้าย พบว่า

.

บริษัท ออยล์ฟอร์ไลฟ์ จำกัด มีหนี้สินกับสถาบันการเงินรวม 460.3 ล้านบาท ประกอบด้วย 

.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 354,261,817.40 บาท 

.

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงชำระภายใน 1 ปี จำนวน 41,011,004 บาท 

.

เงินกู้ยืมระยะสั้น 11,034,359.65 บาท 

.

เงินกู้ยืมระยะยาว 53,993,755.23 บาท

.

หนี้สิน บริษัท ออยล์ฟอร์ไลฟ์ จำกัด

.

ส่วนเงินฝาก ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวนรวม 20.6 ล้านบาท ประกอบด้วย

.

เงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 14,111,873.73 บาท

.

เงินฝากกระแสรายวัน 6,494,278.14 บาท

.

 

ขณะที่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2559 มีมูลค่าสุทธิ 244,381,438 บาท โดยที่ดิน อาคารและเครื่องจักร ได้จดจำนองเป็นหลักประกันหนี้ทุกชนิดไว้กับสถาบันการเงิน หลังหักค่าเสื่อมราคาแล้วมีมูลค่า 235.16 ล้านบาท ดังนี้

ที่ดิน 21,055,626 บาท 

อาคาร 73,608,954.29 บาท

เครื่องจักร 140,503,699.63 บาท

รายการที่ดิน อาคารและเครื่องจักรบริษัท ออยล์ฟอร์ไลฟ์ จำกัด

 

 

 

7 มิ.ย.  2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์   หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวว่า เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะได้ประสานงานกับป.ป.ช.มาโดยตลอด ยังไม่เห็นข้อมูลทั้งหมด หากมีผู้ร้อง ยินดีชี้แจง ไม่ได้มีอะไรน่ากังวล และเป็นเรื่องปกติที่มีการนำเรื่องต่าง ๆ มาสกัดกั้น แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด

 

 

ขณะที่นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้แจงกับ  "เนชั่นทีวี "ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด เพราะเพิ่งได้รับเรื่องมา ได้ทำหนังสือสอบถาม ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องตรวจสอบต่อแล้ว ซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งในการตอบกลับข้อมูล   

 

 

สำหรับข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้ ป.ป.ช.ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า มีมูลจริงหรือไม่ เพราะต้องตรวจสอบย้อนหลังไป 4 - 5 ปี หากมีมูลความผิด จะต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง แต่จะดูเจตนาเป็นหลักว่า จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตั้งแต่แรกหรือไม่

 

 

ส่วนสถานะบริษัท ออยฟอร์ไลฟ์ จำกัด ในปี 2562 บริษัทได้ผิดนัดชำระหนี้ทั้งในส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยาวกับทางธนาคารแหลายแห่ง ทางธนาคารในฐานะเจ้าหนี้ได้ดำเนินการฟ้องร้องแก่ศาล เพื่อให้ทางบริษัทชำระหนี้ ต่อมาบริษัทได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอฟื้นฟูกิจการ และศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางได้นัดฟังคำสั่งจำหน่ายคดี 

 

.

ที่มาข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด