ข่าว

ตำแหน่ง 'ประธานสภา' สุดท้ายก็ต้องโหวตตาม 'ข้อบังคับการประชุม'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ข้อบังคับการประชุม' กำหนดให้การเลือก 'ประธานสภา' ต้องโหวตในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เท่านั้น แต่งตั้งกันเองไม่ได้

 

ประธานสภาฯ มาจากไหน  ต้องพลิกดูรัฐธรรมนูญ 2560 ตั้งแต่มาตรา 84 ที่มีสาระสำคัญ ระบุว่าในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ 95 ของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจําเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภาก็ให้ดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้   

 

 

ขณะที่มาตรา 121 วรรค  1 ระบุว่า ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก

 

นี่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่จะนำไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ต้องกระทำในที่ประชุมรัฐสภา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 272  ซึ่งเจษฎ์ โทณะวนิก อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชี้ว่า ก่อนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ต้องเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีประธานรัฐสภา เพราะประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ ผู้ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา

 

เมื่อย้อนดู ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  จะพบว่า การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องกระทำในที่ประชุมสภา ไม่สามารถกะเกณฑ์เอาตามความพอใจของพรรคการเมืองเช่นที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ 

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 5 ระบุว่าการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯในการประชุมครั้งแรก ให้เลขาธิการเชิญสมาชิก ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมดำเนินการ เลือกประธานสภาและรองประธานสภา และเพื่อให้ที่ประชุมดำเนินการในเรื่องอื่นที่จำเป็นจะต้อง ประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นด้วย

 

ในการดำเนินการเลือกตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้รับการเสนอชื่อ เป็นประธานสภาหรือรองประธานสภา ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดในลำดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุม เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม

 

ข้อบังคับการประชุมข้อที่ 6 ระบุให้ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ โดยต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ให้ผู้ถูกเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะดำรงตำแหน่ง ต่อที่ประชุม ภายในระยะเวลาที่ประธานกำหนด โดยไม่มีการอภิปราย ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก

 

ถ้ามีการเสนอชื่อ หลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ ให้ประธานประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุม  หมายความไม่ว่าจะมีการเสนอชื่อ ใครเป็นประธานสภาฯ สุดท้ายต้องมีการลงคะแนนในที่ประชุม ตามข้อบังคับ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ