ข่าว

กกต. สั่ง 'ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่' ที่ 'นครปฐม'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกต.สั่ง 'ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่' วันที่ 21 พ.ค. 2566 ที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด 'นครปฐม' ซึ่งเกิดวาตะภัย ทำให้เต๊นท์ลงคะแนนล้ม

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งให้รับรายงาน จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 10เขตเลือกตั้งที่ 3จังหวัดนครปฐม

 

ได้ประกาศงดลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2560 ด้วยในวันที่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.45 น. เกิดเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงทำให้ปะรำที่เลือกตั้งล้ม และกระดานติดแผ่นป้ายประกาศได้รับความเสียหาย

และในระหว่างนั้นมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนมาปรากฏตัวในที่เลืยกตั้ง แต่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 10ใด้ประกาศงตลงคะแนน จึงไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 106แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 ประกอบข้อ 5 และข้อ 66 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมตีให้ยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งตังกล่าว โดยให้ดำเนินการ ดังนี้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม ท.ศ. 2566 เป็นวันลงคะแนนใหม่

 

ให้ดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยนำความในหมวดที่ 10 การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่การออกเสียงลงคะแนนใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนที่ 2 การออกเสียงลงคะแนนใหม่ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

กกต.สั่งลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้ง10 เขต 3 นครปฐม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ