ข่าว

เปิดขั้นตอน นับคะแนนเลือกตั้ง หลังปิดหีบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นับถอยหลังเลือกตั้ง66 ลุ้นนับคะแนนเลือกตั้งหลังปิดหีบ 17.00 น.วันนี้ มีขั้นตอนอย่างไร ใครจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะเริ่มจากขั้นตอนทำลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือเพื่อไม่ให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ มาออกเสียงลงคะแนนได้  กรณีบัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่มให้เจาะกลางบัตรเลือกตั้งให้ทะลุทุกฉบับ แล้วใช้เชือกผูกรวมเป็นปึกเดียวกัน จัดเก็บในถุงใสและเขียนรายละเอียดหน่วยเลือกตั้งจำนวนเล่มที่เหลือของบัตรเลือกตั้งดังกล่าว  บัตรที่เหลือไม่เต็มเล่มให้ทำเช่นเดียวกัน

 

จากนั้น จะมีการนับจำนวนและระบุจำนวน  พร้อมจัดทำประกาศรายการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 5/7 สามชุด และต้องปิดไว้ในที่เลือกตั้ง 1 ชุด  

เข้าสู่ขั้นตอนการนับคะแนน เนื่องจากการเลือกตั้ง66 มีบัตรเลือกตั้งสองใบคือ แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะถูกแบ่งเป็นสองชุดเพื่อนับคะแนนเลือกตั้งแต่ละแบบ

 

หลักเกณฑ์การคัดแยกบัตรเลือกตั้งตามระเบียบ กกต. ข้อ 172 ระบุว่า เมื่อเปิดหีบเพื่อเริ่มนับคะแนน หากกรรมการพบ บัตรผิดประเภท หรือบัตรที่หย่อนผิดกล่องให้แยกออกและนำไปมอบแก่ประธานกรรมการฯ เพื่อนำไปใส่ในหีบบัตรที่ถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดให้เป็นเหตุต้องบันทึกลงรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง (ส.ส.5/6) และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเวลานั้นลงชื่อเป็นพยานไม่น้อยกว่าสองคน

 

บรรยากาศ ในหน่วยเลือกตั้ง

จากนั้นกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มการนับคะแนน ซึ่งต้องกระทำโดยเปิดเผยและติดต่อกันจนเสร็จ  ในระหว่างการนับคะแนน ถ้าผู้แทนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า การนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งไม่ถูกต้อง สามารถโต้แย้งได้ทันที แต่หากกรรมการยืนยันนับเช่นเดิมให้เขียนแบบ ส.ส. 5/10

 

เมื่อนับเสร็จแล้วให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดว่า ตรงกับผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรงให้ตรวจสอบอีกครั้งและถ้าไม่ตรงอีกครั้งหนึ่ง ให้รายงานต่อ กกต. ถึงความไม่ถูกต้องและแจ้งเหตุผลของการนับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

กฎหมายเลือกตั้ง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2566 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 122 เปิดช่องให้กกต. สามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งนับคะแนนหรือออกเสียงใหม่ หรือจะไม่สั่งนับคะแนนหรือออกเสียงใหม่ก็ได้ หากกกต. มีความเห็นตรงกันว่า ความไม่ถูกต้องตรงกันของบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงนั้นไม่ได้เกิดจากการทุจริตและไม่ทำให้ผลการเลือกตั้งในเขตนั้นเปลี่ยนแปลงไป

 

เมื่อนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว  จะประกาศผลคะแนนและจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ปิดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชน ผู้สังเกตการณ์ และผู้แทนพรรคการเมือง สามารถตรวจสอบได้ ผลคะแนนของแต่ละหน่วย จะถูกส่งให้ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง  

 

ก่อนจะส่งต่อให้ กกต.จังหวัด ซึ่งจะส่งคะแนน ให้ กกต.กลาง ประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป หลังตรวจสอบความถูกต้อง ของจำนวนบัตร สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และลงลายมือรับไว้ทั้งสองฝ่ายเป็นหลักฐานแล้ว ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ กกต.ระบุว่า จะไม่เกินเวลา 22.00 น.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ