ข่าว

'กกต.' ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต ที่ไม่ได้รับการรับรอง เช็กเลย

'กกต.' ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต จาก 70 พรรคการเมือง ที่ไม่ได้รับการรับรอง 31 จ. จำนวน 71 คน สามารถยื่นร้องต่อศาลฎีกาภายใน 7 วัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประกาศผลการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งและได้ดำเนินการปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามแบบ สส. 4/ 14 ครบถ้วนทั้ง 400 เขต และประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,781 คน 70 พรรคการเมือง

 

สำนักงานกกต.จึงสรุปข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศไม่รับสมัคร 31 จ. จำนวน 71 คน คงเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 4,710 คน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

\'กกต.\' ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต ที่ไม่ได้รับการรับรอง เช็กเลย

 

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้ประกาศไม่รับสมัครสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนพิจารณา

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดหากเห็นว่า ผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไปแล้ว เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 

สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงาน กกต. (แบบบัญชีรายชื่อ) และสำนักงานกกต.ประจำจังหวัด (แบบแบ่งเขต) ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ

กกต.ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตที่ไม่ได้รับการรับรอง

ข่าวที่น่าสนใจ