ข่าว

กกต. สั่ง 'ยุบพรรค' ประเดิมก่อน รับสมัคร สส. สัปดาห์หน้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

3 พรรคการเมือง ถูก กกต.สั่ง 'ยุบพรรค' ก่อน รับสมัคร สส. สัปดาห์หน้า ด้วยข้อหาที่แตกต่างกัน ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

 

กฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 91 แผลงฤทธิ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.สั่ง ยุบพรรคการเมือง 3 พรรค ก่อนวันรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ สส.บัญชีรายชื่อในสัปดาห์หน้า

 


พรรคการเมืองที่ถูกยุบ มีความผิดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายแตกต่างกันไป มีทั้งเลิกพรรคการเมือง มีสมาชิกไม่ครบจำนวนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และ ไม่จัดให้มีการประชุมใหญ่ในระยะเวลา 1 ปี

 

 

ยุบพรรคไทยสร้างสรรค์นายธำรงค์ เรืองธุระกิจ หัวหน้าพรรคไทยสร้างสรรค์ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคไทยสร้างสรรค์ ตามข้อบังคับพรรคไทยสร้างสรรค์ พ.ศ. 2564 ข้อ 127 วรรคหนึ่ง

 

กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรคไทยสร้างสรรค์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
กกต. จึงประกาศให้พรรคไทยสร้างสรรค์สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560  หรือกฎหมายพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปยุบพรรคคนงานไทยตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ กกต.ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคคนงานไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2561 นั้น


นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 พรรคคนงานไทยไม่สามารถดำเนินการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน

 

จึงเป็นเหตุให้พรรคคนงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคคนงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ยุบพรรคไทสร้างชาติ

 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังไทสร้างชาติ 26 พฤศจิกายน 2561 ต่อมาได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคสุจริตชน (ชื่อเดิมพรรคพลังไทสร้างชาติ) ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 และได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเพื่อราษฎร (เดิมชื่อพรรคสุจริตชน) ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น


นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฎว่า พรรคเพื่อราษฎรไม่มีการประชุมใหญ่ พรรคการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุจะอ้างได้ตามกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้พรรคเพื่อราษฎรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

 

กกต.จึงประกาศให้พรรคเพื่อราษฎรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด