ข่าว

ัวันสุดท้ายลงทะเบียน 'เลือกตั้งล่วงหน้า' ทำอย่างไร เช็กได้ที่นี่

9 เม.ย. 66 วันสุดท้ายที่ กกต.เปิดลงคะแนน 'เลือกตั้งล่วงหน้า' สามารถยื่นคำร้อง ต่อนายทะเบียนได้ 3 ช่องทางดังนี้

 

25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.กำหนดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย

 

 

โดยผู้ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถ ยื่นคำร้องได้ 3 ช่องทาง ทั้งการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ประกอบด้วย 

 

เลือกตั้งล่วงหน้าทำอย่างไร 

1. กรณีขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง

 

 • ยื่นคำขอด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 • ยื่นคําขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

 

หลักฐานที่ต้องเตรียม ในการยื่นคําขอประกอบด้วย

 

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือ รับรองจากหน่วยงานของรัฐ
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

 

กราฟฟิคประกอบข่าว จาก กกต.

 

 

2. การเลือกตั้ง สส. นอกเขตเลือกตั้ง

 

หากอาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่คนละเขต สามารถลงคะแนนเสียงนอกเขตได้ โดยลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่น 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นได้ผ่านช่องทางเหล่านี้

 

 • ยื่นคำขอด้วยตัวเองหรือสามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ โดยสามารถมอบหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นยื่นแทนได้ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
 • ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ต ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote

 

สิ่งที่ต้องเตรียม ในการยื่นคําขอ

 

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

 

วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต

 

ผู้ที่ประสงค์ยื่นคําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด สามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน เวปไซด์ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
แอปพลิเคชัน SMART VOTE


สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ปิดลงทะเบียนอัตโนมัติ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 9 เม.ย. 66

 

ข้อมูลที่ต้องบันทึก

 

 • เลขประจําตัวประชาชน
 • ชื่อตัว – ชื่อสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก (เป็นหน้าแรกของเล่มสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

 

วิธีการลงทะเบียน 

 

 • เลือก รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว :
 • ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือกบันทึกข้อมูล
 • เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่
 • ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
 • หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล

 

เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

 

กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง และยังเป็นวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุอีกด้วย โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  กกต. 

 วิธีลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า

 

ข่าวที่น่าสนใจ