ข่าว

เช็กที่นี่ 'คุณสมบัติผู้สมัครสส.' ก่อนลงสนาม 3 - 7 เม.ย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นับถอยหลังลงสนามเลือกตั้ง 'คุณสมบัติผู้สมัครสส.' มีข้อห้ามอย่างไร ใครเข้าเกณฑ์สมัครได้บ้าง เช็กได้ที่นี่

 

เปิดคุณสมบัติผู้สมัครสส.นับถอยหลังสมัครรับเลือกตั้ง แบบแบ่งเขต ที่ กกต.กำหนดไว้ระหว่าง 3 - 7 เม.ย.นี้ ตามสถานที่ที่ กกต.กำหนดไว้ในแต่ละจังหวัดกำหนด โดยการสมัครสส.กทม. เปิดรับสมัคร ที่ศาลาว่าการกทม.ดินแดง 

 

 

เช่นเดียวกับ การรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อซึ่งจะเริ่มรับสมัครในวันถัดไป 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 41 คือมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้ง

 

เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาดังกล่าวให้ลดลงเหลือ 30วัน

 

กราฟฟิคคุณสมบัติผู้สมัครสส.

 

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือเคยศึกษาในสถานศึกษาหรือเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่จะสมัคร หรือไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

 

บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดได้เพียงพรรคการเมืองเดียวและจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่ง เขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว

 

กราฟฟิค คุณสมบัติผู้สมัครสส.เขต

 

คุณสมบัติผู้สมัครสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่สำคัญคือต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยจะสมัครรับเลือกตั้ง เกินหนึ่งเขตมิได้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

 

นอกจากนี้ ต้องมีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่ สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ส. 4/7และเสียค่าธรรมเนียมการรับสมัคร คนละ 10,000 บาท

 


ลักษณะต้องห้ามสมัครสส.ที่สำคัญ เช่น

• ติดยาเสพติดให้โทษ
• เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
• เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
• อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
• วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
• อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
• ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
• เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
• เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
• เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
• เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  ฯลฯ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ