ข่าว

'ยุบสภา' 20 มีนาคม 'นับถอยหลังเลือกตั้งใหม่'

'นับถอยหลังเลือกตั้งใหม่' หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา 'ยุบสภา' กกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้งและวันเปิดรับสมัคร สส.ภายใน 5 วัน

นับถอยหลังเลือกตั้งใหม่ หลังราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมาหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้ว ขั้นตอนที่จะตามมาคือ กกต. ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ใน 5 วัน

 

นับถอยหลังเลือกตั้งใหม่

 

กกต. ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 45 วัน และไม่ช้าเกิน 60 วัน  ( 14 พฤษภาคม 2566 )

• กำหนดวันรับสมัคร ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา หรือไม่เกิน 25 มีนาคม 2566

 

• หลังจากนั้น จะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวลา 5 วัน

• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ม.46) ภายใน 7 วัน นับแต่มีการปิดรับสมัคร

กกต.ต้องประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง(ม.30) และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.36 )  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  25 วัน

• ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน(ม.36)/สรรหา,แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ม.19) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน

• ส่วนการแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30) , แจ้งเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ( ม.37, ม.38 )  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

• ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม. 33 ) ภายใน 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง

• ต้องกำหนดให้มีวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง 1 วัน

 


 


ข่าวยอดนิยม